"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

Postare prezentată

Corabia - Duminica a IX-a după Rusalii

miercuri, 2 octombrie 2013

Bursa de studiu „Părintele Arsenie Boca”

Din inițiativa și cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Gurie, începând din toamna acestui an, Fundația „Cuvântul care zidește” a Episcopei Devei și Hunedoarei, va acorda, prin concurs de dosare, câte 10 burse școlare anuale, anume5 burse pentru elevii de gimnaziu (cl. V-VIII) și alte 5 burse pentru elevii de liceu (cl. IX-XII), în cuantum de 200 de lei lunar. Scopul acestei inițiative îl reprezintă conferirea de burse de studiu elevilor merituoşi, remarcați prin rezultate deosebite la învăţătură, dar cu posibilităţi materiale reduse.
Detaliile privitoare la acordarea acestor burse se regăsesc în regulamentul de mai jos:


Regulament privind acordarea de burse școlare pentru anul 2013/2014
Art. 1. Fundaţia „Cuvântul care zidește” a Episcopiei Devei și Hunedoareiacordă anual, prin concurs de dosare, 10 burse școlare, anume: 5 burse pentru elevii de gimnaziu (cl. V-VIII) și alte 5 burse pentru elevii de liceu (cl. IX-XII), în cuantum de 200 de lei lunar.
Art. 2. (1) Beneficiarii burselor acordate de Fundația „Cuvântul care zidește” a Episcopiei Devei și Hunedoarei, potrivit prezentului Regulament, sunt elevii din învăţământul preuniversitar, cetăţeni români, școlarizați la cursurile de zi;
(2) Nu constituie criterii de acordare a burselor: sexul, etnia, apartenenţa politică a familiei candidatului ori studiile anterioare efectuate în străinătate.
Art. 3. Condiţiile de obţinere a unei burse sunt:
a) beneficiarul să fi promovat toate examenele anului şcolar precedent.
b) media de absolvire a anului şcolar precedent să fie de minim 9,00.
c) pentru candidaţii înmatriculaţi în clasa a V-a, este obligatorie obținerea în anul școlar precedent, la toate disciplinele, a calificativului „Foarte bine”; pentru candidații înmatriculați în clasa a IX-a, media de înscriere la liceu trebuie să fie de minim 9,00 (media aritmetică a examenului de evaluare națională și media anilor de studiu V-VIII, împărțite la doi).
d) venitul mediu pe membru de familie, în ultimele 3 luni, să nu fie mai mare de 700 de lei.
Art. 4 . a) Bursele se atribuie prin concurs de dosare, organizat de către Fundaţia „Cuvântul care zidește”.
b) Pot beneficia de bursă cu caracter permanent, pe durata unui an şcolar, cu începere de la 1 octombrie 2013 şi până la 30 iunie 2014, elevii din învăţământul de zi.
c) Acte necesare :
1 . Cerere adresată ierarhului.
2. Recomandarea preotului-paroh.
3. Copie nelegalizată după actul de identitate și după certificatul de naştere al aplicantului și al tuturor membrilor familiei.
4. Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ, care să ateste calitatea de integralist, însoțită de media de absolvire a anului şcolar încheiat; în cazul elevilor din clasa a IX-a, adeverința va conține media cu care aplicantul a fost admis. În aceeaşi adeverinţă se va specifica și dacă elevul beneficiază deja de o bursă acordată de instituţia de învăţământ.
5. Documente din care să rezulte nivelul venitului pe membru de familie:
a) adeverinţă de salariu de la locul de muncă al părinţilor;
b) certificate de atestare fiscală eliberată de primării şi de administraţiile financiare privind venitul agricol sau alte venituri;
c) acte care să ateste alte categorii de venituri: pensii de boală, de urmaș sau de întreținere (în cazul părinților divorțați).
Art. 5. Modul de calcul al mediei de concurs: departajarea se va face pe baza punctajului acordat fiecărui candidat, care va reflecta atât situația la învățătură, cât și profilul social al aplicantului, conform grilei de evaluare anexată prezentului regulament.
Art. 6 . Obligațiile bursierilor : beneficiarii burselor trebuie să îşi păstreze pe tot parcursul anului şcolar calitatea de integralist, pe care o vor dovedi la începutul semestrului al II-lea printr-o adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ şi pe care o vor anexa la dosarul personal. Termenul limită de depunere a adeverinţei este 1 februarie 2014. În cazul pierderii calităţii de integralist sau al nedepunerii în termen a adeverinței, aceştia pierd bursa pentru perioada rămasă. Media de absolvire a primului semestru să nu fie mai mică de 9,00.
Art. 7 . Cu fiecare bursier, Fundaţia „Cuvântul care zidește” va încheia un contractprin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor pe toată perioada derulării bursei.
Art. 8 . Dosarele se vor depune direct sau prin poştă la sediul Fundaţiei din Deva, str. Avram Iancu, nr. 2, până la 1 octombrie 2013.
Art. 9. (1) Fondul de burse alocat se repartizează în funcţie de cele două categorii mai sus amintite, astfel:
50% - fond burse pentru elevi de gimnaziu;
50% - fond burse pentru elevi de liceu.
(2) cuantumul burselor se stabileşte anual, de către Colegiul Director al Fundaţiei, în funcţie de resursele financiare ale acesteia.
(3) bursa se acordă pe o perioadă de 9 luni (1 octombrie – 30 iunie).
(4) cuantumul burselor lunare se virează direct beneficiarului, în contul pe care fiecare bursier îl va avea deschis la Raifeisen Bank, până în data de 15 ale lunii în curs.
Art. 10 . Prezentarea unor documente false, în scopul obţinerii burselor, atrage răspunderea penală şi, implicit, pierderea dreptului de a mai solicita pe viitor alte burse din partea Fundaţiei.
Art. 11 . Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării lui de către Colegiul Director al Fundaţiei „Cuvântul care zidește” şi este valabil începând cu data de 15 septembrie 2013.
Grila de evaluare și punctajul
după care se va stabili ierarhia candidaților
1. NOTA (calificativul „FB” este asimilat notei 10) constituie însuși punctajul de referință și se calculează cu zecimale, așa cum reiese din adeverința eliberată de instituția de învățământ a candidatului.
2. NUMĂR DE MEMBRI ÎNTR-O FAMILIE:
Până la 3 membri: 0,5 puncte
4 membri: 1 punct
5 membri: 1,5 puncte
6 membri: 2 puncte
mai mult de 7 membri: 2,5 puncte
3. VENITUL PE MEMBRU AL FAMILIEI:
700-650: 0, 5 puncte
650-600: 1 punct
600-550: 1,5 puncte
550-500: 2 puncte
500-450: 2,5 puncte
450-400: 3 puncte
400-350: 3, 5 puncte
350-300: 4 puncte
300-250: 4,5 puncte
250-200: 5 puncte
200-150: 5,5 puncte
150-100: 6 puncte
100-50 : 6,5 puncte
0: 7 puncte
4. PUNCTAJ SUPLIMENTAR:
1 punct: familie cu părinți divorțat
2 puncte: candidați cu unul dintre părinți decedat
4 puncte: candidați cu ambii părinți decedați.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dorim ca acest blog să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ. Nerespectarea acestei minime rugăminţi va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii. Vă mulţumim anticipat!