"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

luni, 30 decembrie 2013

Mântuitorul nostru Iisus Hristos – Euharistic – ieri, azi şi în veci Acelaşi

Drd. Stelian GOMBOŞ , 
Revista Teologica, nr.3/2007, p.

Motto: Euharistia este împlinirea iconomiei mântuirii, a iconomiei iubirii lui Dumnezeu faţă de oameni şi a unirii Sale cu noi. Dacă Fiul lui Dumnezeu a voit să vină atât de aproape de oameni încât să Se unească cu ei, ca singur mod al mântuirii şi îndumnezeirii lor, El nu Se putea mulţumi să se întrupeze numai ca un om cu intenţia de a rămâne separat de ceilalţi, ci ca să meargă mai departe, întrupându-Se aşa zicând în toţi oamenii, neîmpiedicându-i de a rămâne persoane deosebite şi neîncetând de a rămâne El însuşi o persoană deosebită pentru practicarea iubirii desăvârşite. El trebuie să vină în noi, dar nu o singură dată, ci mereu, deci pe de o parte trebuie să fie în noi, pe de alta să rămână deosebit de noi şi mai presus de noi, ca să poată veni mereu într-un mai mare grad în noi, spre sporirea continuă a relaţiei de iubire, spre alimentarea iubirii, care se arată şi prin unirea trupului nostru cu Trupul şi Sângele Său preacurat. Un prieten, deşi ţi-a devenit interior prin faptul că ţi s-a dăruit o dată, ţi se dăruieşte mereu, sporind interioritatea lui în tine[1]Aflaţi mai multe »

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi. (47) -- Introducere la Cartea Profetului Sofonie

Sofonie este transcrierea grecească a ebraicului Ţefania, care înseamnă „scutul Domnului“ sau „Domnul ocroteşte“.

Mai important ca profet decât ca scriitor, Sofonie şi-a exercitat mandatul în vremea regelui Iosia al Iudeii, care a domnit între anii 640 şi 609 î. H. Severitatea cu care profetul înfierează decadenţa poporului iudeu, în frunte cu cârmuitorii săi, duce la concluzia că opera sa a fost scrisă înainte de reforma religioasă introdusă de Iosia, adică înainte de 622, la vremea când Ieremia se afla încă la începutul activităţii sale; de aici, o seamă de similitudini între operele celor doi profeţi.

Scrierea este alcătuită din trei părţi: Ziua Domnului; ameninţări asupra neamurilor păgâne; mustrări, dar şi făgăduinţe asupra regatului Iuda.

duminică, 29 decembrie 2013

Cuvant ortodox - Anul II, Nr. 14 (66), 26 - 31 decembrie 2013

Dumnezeu schimbă exilul în binecuvântare

† Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Duminica după sărbătoarea Naşterii Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care este şi ultima duminică din anul acesta, ne înfăţişează două evenimente din viaţa Domnului nostru Iisus Hristos, şi anume fuga în Egipt a Maicii Domnului împreună cu dreptul Iosif, purtând cu ei pe Pruncul Iisus, şi împlinirea groaznicei porunci a lui Irod de a ucide pe toţi copiii din Betleem şi împrejurimi, cu scopul de a omorî şi pe Iisus. Biserica a rânduit ca astăzi, a doua zi după Crăciun, să fie pomenită Maica Domnului împreună cu soborul celor care o cinstesc pe ea. Tot astăzi este prăznuit şi Sfântul Cuvios Nicodim cel sfinţit de la Tismana, care a trăit în veacul al XIV-lea, a ctitorit mai multe mănăstiri româneşti şi a format mulţi ucenici isihaşti, care au îmbogăţit viaţa duhovnicească a Bisericii noastre.

Evanghelia acestei duminici este plină de semnificaţii duhovniceşti întrucât ne arată planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii, dar şi contradicţiile istoriei omenirii robite de păcat şi de moarte. Aflaţi mai multe »

vineri, 27 decembrie 2013

Cuvânt la 27 Decembrie, în ziua Sf. Arhidiacon Ştefan

„ Scoţându-l afară din cetate, îl ucidea cu pietre.
Iar martorii ş-au pus hainele sale lângă picioarele
unui tânăr, ce se chema Saul.” (Fapt. VII, 58)

Cugetare asupra morţii Sf. Ştefan şi întoarcerea Sf. Pavel

Inainte de întoarcerea sa la credinţă Pavel sau Pavlu a umplut Ierusalimul de sânge, el sugruma pe cei credincioşi, prigonea pe Apostoli, şi a ajutat la uciderea sfântului Ştefan, şi nu cruţa nici bărbaţi nici femei. Ascultă, cum vorbeşte de aceasta ucenicul său Sf. Evanghelist Luca în Faptele Apostolilor: „Pavel strică Biserica, mergând prin case si trăgând bărbaţi şi femei îi da la temniţă” (Fapt. VIII, 3).

Aşadar lui nu-i ajungeau locurile publice, el străbătea încă şi prin case. Luca zice răspicat, nu că Pavel „scotea pe bărbaţi şi pe femei”, ci că „ii trăgea afară”, spre a arăta, că furia lui se aseamănă unei fiare sălbatice. Şi nu numai bărbaţi, ci şi femei trăgea afară, căci el nesocotea firea, nu cruţă nici sexul, şi nu simţea compătimire către slăbiciune, însă ceea ce il împingea la aceasta nu era ura, ci o râvnă mincinoasă. Aflaţi mai multe »

Ne vorbeste Pr. Gheorghe Calciu-Dumitreasa, la Praznicul Sfantului Apostol, si Arhidiacon Stefan, Intaiul Mucenic al Bisericii

Clik pe Sfanta Icoana

joi, 26 decembrie 2013

‡ Dr. Laurenţiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului - Pastorala la Nasterea Domnului 2013

‡ LAURENŢIU,
DIN MILA LUI DUMNEZEU, ARHIEPISCOP AL SIBIULUI ŞI MITROPOLIT AL ARDEALULUI

Iubitului nostru cler, cinului monahal şi drept‑credincioşilor creştini, har, milă şi pace de la Dumnezeu, iar de la noi, arhiereşti binecuvântări!

«Taină minunată şi neobişnuită văd, cer fiind peştera, scaun de heruvimi — Fecioara, ieslea — sălăşluire, întru care S-a culcat Cel neîncăput, Hristos Dumnezeu, pe Care, lăudându-L, Îl slăvim!»
(Irmosul cântării a noua a Canonului Utreniei Crăciunului)

În aceste zile de împărătească prăznuire, inimile noastre sunt copleşite de bucuria primirii darului ceresc al întrupării Domnului. Astăzi ne cercetează pe noi de sus Mântuitorul nostru, Răsăritul răsăriturilor, Soarele dreptăţii, Care vine în lume pentru a ne lumina cu lumina cunoştinţei şi a ne oferi nouă viaţa Sa curată şi bucuria Sa deplină, ridicându-ne la Sine, pentru a fi veşnic împreună cu El în Împărăţia Sa. Precum într-o familie venirea în lume a unui copil e aşteptată cu ardoare, în acelaşi fel Sfânta Biserică, marea familie creştină, sărbătorind Crăciunul, se umple de bucuria venirii în lume a Fiului lui Dumnezeu. Aflaţi mai multe »

miercuri, 25 decembrie 2013

Cuvânt pastoral la Praznicul Nașterii Mântuitorului - † Gurie , Episcopul Devei şi al Hunedoarei


clik pe imagine

Cuvant ortodox anul II, nr 13 (67), 25 decembrie 2013

Pastorala de Crăciun a PF Patriarh Daniel

 "Ce transmitem generaţiilor viitoare? Binecuvântare sau poluare? Pământ lucrat şi sfinţit sau pământ degradat şi pustiit? "

† DANIEL, prin harul lui Dumnezeu Arhiepiscopul Bucureştilor, Mitropolitul Munteniei şi Dobrogei, Locţiitorul tronului Cezareei Capadociei şi Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. Preacuviosului cin monahal, preacucernicului cler şi preaiubiţilor credincioşi din Arhiepiscopia Bucureştilor, har, milă şi pace de la Hristos-Domnul nostru, iar de la noi părinteşti binecuvântări.

„Vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul; Că vi S-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul”

(Luca 2, 10 - 11)

Preacuvioşi şi Preacucernici Părinţi, Iubiţi credincioşi şi credincioase,

Astăzi, Biserica binevesteşte pentru tot poporul bucuria cea mare a Naşterii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Izvorul bucuriei depline şi netrecătoare (Cf. Ioan 17, 13). Aflaţi mai multe »


Colinde - Marius Ciprian Pop "Aseara pe-nserate"

miercuri, 18 decembrie 2013

Marius Ciprian Pop - Cat de parasit esti, Doamne !

Trimiterea celor 12 Apostoli în misiune

Sfântul Grigorie cel Mare, "Omilia a IV-a", Revista Teologica, nr.3/2008, p.

SFÂNTUL GRIGORIE CEL MARE
OMILIA a IV-aRostită în faţa poporului credincios în Biserica Sf. Ştefan, Martirul, având ca subiect pe Apostoli
26 Noiembrie 590, o Duminică a Postului Crăciunului
Trimiterea celor 12 Apostoli în misiune
Text: Matei 10, 5-10
Traducere Pr. Conf. Dr. Constantin NECULA
1. Oare nu-i lămurit fiecăruia dintre noi, iubiţii mei fraţi, că Izbăvitorul nostru a venit în această lume pentru a-i izbăvi pe păgâni? Nu vedem noi, de asemenea, în fiecare zi, Samarineni chemaţi la viaţa de credinţă? Atunci la ce-o fi zis Domnul Apostolilor Săi pe când îi trimetea spre propovăduire: „În calea păgânilor să nu mergeţi şi în vreo cetate de samarineni să nu intraţi, ci mai degrabă mergeţi către oile cele pierdute ale casei lui Israel” (Mt 10, 5-6). Acestea ne duc pe noi la o concluzie, plecând de la cele ce s-au întâmplat, căci Acela a voit mai întâi să se propovăduiască Iudeilor numai, şi abia mai apoi tuturor popoarelor păgâne, mai ales că atunci când iudeilor li s-a propovăduit, au refuzat să se convertească, astfel că şi sfinţii propovăduitori au început să-i cheme pe păgâni la pocăinţă. Astfel încât, după respingerea predicii Izbăvitorului nostru de către ai Săi, Acela a căutat ascultători printre cei străini, să spunem, printre popoarele păgâne; şi acolo unde Iudeii s-au pornit împotriva Lui, păgânii aflat-au izvor de creştere în har. Aflaţi mai multe »

luni, 16 decembrie 2013

2013 – Anul marilor teologi români

Pr. Prof. Mircea Păcurariu, "2013 – Anul marilor teologi români", Revista Teologica, nr.1/2013, p.224-228

Se ştie că Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât ca anul 2013 să fie închinat Sfinţilor Împăraţi Constantin şi maicii sale Elena, dat fiind faptul că acum se împlinesc 1700 de ani de la emiterea cunoscutului „Edict de toleranţă” de la Mediolanum (azi Milano) din 313, prin care se acorda libertate şi noii religii creştine, alături de celelalte religii – păgâne – recunoscute în Imperiul Roman.
Dar în Biserica noastră anul 2013 poate fi considerat şi ca anul unor mari ierarhi şi profesori de teologie de altădată, pe care avem datoria să-i cinstim mereu şi să le cunoaştem bogata moştenire pe care au lăsat-o posterităţii. În cele ce urmează vom prezenta câteva din aceste mari personalităţi ale Bisericii noastre, cu speranţa că centrele eparhiale sau Facultăţile de Teologie în cadrul cărora au activat vor găsi soluţiile cele mai potrivite pentru omagierea lor, fie prin sesiuni de comunicări, fie prin articole sau studii în revistele noastre teologice.
Aşa de pildă, se împlinesc 245 de ani de la naşterea celui care va fi mitropolitul Veniamin Costachi al Moldovei (n. 20 decembrie 1768 – † 18 decembrie 1846), fost episcop la Huşi (1792-1796) şi Roman (1796-1803), apoi mitropolit al ţării (1803-1842), primul ctitor al catedralei din Iaşi, bun traducător din literatura patristică şi postpatristică în româneşte, îndrumător al întregului învăţământ românesc din Moldova. Aflaţi mai multe »

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi. (45) - Proorociile din Vechiul Testament despre Nasterea Domnului

“Si tu, Betleeme Efrata, desi esti mic intre miile lui Iuda, din tine va iesi Stapanitor peste Israel, iar obarsia lui este dintru inceput, din zilele vesniciei” (Miheia 5,1).
Vechiul Testament este plin de profetii despre Domnul nostru Iisus Hristos. Toate aceste profetii s-au implinit dupa cum au fost scrise, in persoana lui Iisus Hristos. Este desigur imposibil sa redam aici profetiile tuturor profetilor Vechiului Testament, care s-au implinit in persoana Lui. Vom relata acele profetii de la care orice simplu cititor poate conclude ca Iisus Hristos nu S-a facut om intamplator, ci s-a proorocit ca se va face om, ca se va naste din Fecioara Maria, ca va fi rastignit, ca va invia si ca va veni la noi iarasi la a doua venire ca sa judece vii si mortii.

Hristos se naste, Mariti-L! Colind psaltic bizantin

vineri, 13 decembrie 2013

Festivalul-concurs interjudeţean de muzică sacră corală „Cu noi este Dumnezeu” Orăştie


Sâmbătă 14 decembrie 2013 de la orele 15:00, în monumentala catedrală din Orăştie se va desfăşura a XXIV-a ediţie a festivalului coral interjudeţean de muzică sacră ,,Cu noi este Dumnezeu”. 
În acest an festivalul reuneşte în concurs şapte coruri, iar recitalul final va fi susţinut de corul ,,Orfeu” al Liceului de Arte din Deva, dirijta de doamna Mariana Onţanu-Crăciun. 
Ordinea intrării în concurs:
1. Corul mixt ,,Arhanghelii” al Parohiei Ortodoxe Orăştie I, dirijor Ioan Marius Popa; 
2. Corul de copii ,,Vlăstarele Orăştiei”, dirijor Petru Androne Eli;
3. Grupul vocal bărbătesc ,,Epifania” din Orăştie, dirijor Ioan Marius Popa;
4. Corul mixt al Parohiei Ortodoxe Biscaria-Simeria, dirijor Cristina Pascaru
5. Corul mixt ,,Lumină lină” al Parohiei Sfânta Vinere din Zalău, dirijor Ciprian Ghiurco;
6. Corul mixt ,,Sf. Apostoli Petru şi Pavel” al Parohiei Ortodoxe Cîmpeni-Vale; dirijor Gelu Muntea; 
7. Corul bărbătesc ,,Epifania” din Timişoara, dirijor Nicolae Şincari.
 Toată lumea este aşteptată şi binevenită în audierea cântului bisericesc şi al colindelor ce exclamă ,,Cu noi este Dumnezeu!”.

miercuri, 11 decembrie 2013

O carte online - Cuvinte vii / părintele Arsenie Boca


Clik pe carte

Filmul pentru miercuri seara - Orasul cu minuniNathan Andrews si-a dorit intotdeauna sa devina medic, insa moartea mamei si decizia tatalui de a vinde casa familiei si atelierul mecanic si de a incepe o viata noua in Florida il determina sa puna la indoiala toate valorile in care crede. Dupa ce se indragosteste de Meghan, o profesoara cu suflet de aur, care intentioneaza sa inaugureze un adapost pentru femeile ce isi cresc singure copiii, dar si dupa ce se ataseaza de Charlie Bennett, un baiat in varsta de 10 ani talentat la baschet, care si-a pierdut mama si care sufera de o maladie cardiaca grava, Nathan intelege ca rostul lui este sa se dedice medicinei pediatrice. Atunci cand Meghan lesina in bratele lui si doctorii ii comunica vestea ca femeia sufera de ciroza si are nevoie urgenta de un transplant hepatic, Nathan Andrews se teme ca istoria se repeta si ca este condamnat sa piarda din nou persoana pe care o iubeste cel mai mult pe lume, dar un miracol petrecut in preajma sarbatorilor de Craciun o salveaza pe profesoara si aduce doliul in familia Bennett.

Corul Sfintei Manastiri Camarzani - Din cer senin

luni, 9 decembrie 2013

În seara de Moș Ajun

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi. (44) -- Cartea Profetului Avacum

Amvakoúm (din care derivă românescul Avacum) este transcrierea grecească a ebraicului Chabacuc (Habacuc), care ar însemna „îmbrăţişare“, dar putea fi şi numele unei flori domestice. Acest nume e cu totul singular în Biblie, iar despre purtătorul lui nu ştim nimic.

Scrierea, de numai trei capitole, e construită cu multă grijă, ca de un cunoscător al artei poetice. Primele două capitole cuprind un dialog între profet şi Dumnezeu; fiecărei plângeri din partea profetului i se răspunde printr'o „vedenie“, care însă nu e o viziune propriu-zisă, ci mai degrabă o comunicare asupra nenorocirilor ce se vor abate asupra Caldeilor, popor păgân, nelegiuit, crud, asupritor, sângeros ??â‚Źâ€? al cărui nume, de altfel, are o rezonanţă sinistră în conştiinţa fiilor lui Israel. Partea a treia este un preafrumos imn pe care profetul I-l înalţă Creatorului şi Proniatorului. Unii comentatori au înclinat să creadă că acesta nu ar face parte din opera propriu-zisă, ci ar fi un adaos preluat din imnografia ebraică; cu toate acestea, exegeţii cei mai autorizaţi recunosc integritatea operei, imnul nefiind altceva decât încheierea firească, apoteotică, a primelor două părţi.

duminică, 8 decembrie 2013

Cuvant ortodox anul ii, nr 10 (63), 02 08 decembrie 2013

Trei crai de la Răsărit

FEMEIA GÂRBOVĂ

Ca şi altor pătimitori, Domnul, din proprie iniţiativă şi nesolicitat, îi vine în ajutor femeii gârbove pe care o află printre enoriaşii unei sinagogi într-o zi de sâmbătă. Din milă şi bunătate; întru mărirea lui Dumnezeu; ca să se vădească puterea Tatălui şi a Fiului. O vede, o cheamă, o vindecă – totul în pripă, cu iuţeala fulgerului. Textul istorisirii evanghelice nu-i mai puţin concis şi ritmat decât al celebrei scrisori prin care, din Orient, Cezar vestea senatului: veni, vedi, vici.

sâmbătă, 7 decembrie 2013

Magii imparatii persilor -colind Grupul Psaltic Stavropoleos

De trei zile tot venimu

Reţete de post - (felul 1, felul 2 și desert)

Bors de legume - Aromat si sanatos. O adevarata infuzie de vitamine.

Ingrediente: 3-4 cartofi, 2 cepe, 2 morcovi, o radacina de patrunjel, o telina potrivita, o varza mica, jumatate de litru de bors, doua linguri de bulion, ulei, sare, cimbru, seminte de marar, o legatura de leustean si una de patrunjel.

Mod de preparare:
Curata si spala zarzavaturile. Taie ceapa marunt si pune-o la calit cu ulei. Adauga morcovul ras, telina taiata bucatele, radacina de patrunjel bucatele, varza fideluta si lasa-le sa se inabuse intr-o oala cu capac.

joi, 5 decembrie 2013

Duhovnic si ucenic - dialog cu ieroschimonahul Ioan Şişmanian, mănăstirea Sf. Gheorghe Hozevitul, Ţara Sfântă

Nu trebuie să caut nu ştiu ce duhovnic, nu ştiu ce trăiri, ci să fie un om sincer în relaţia lui cu Dumnezeu. Un credincios, un preot credincios, care să creadă în lucrarea tainelor bisericii. Pentru mine astăzi e de‑ajuns.
Viaţa noastră în Hristos, întru acest botez al pocăinţei pe care Dumnezeu ni l‑a dăruit nouă pentru ca să ne restaurăm mereu fiinţa noastră, se împlineşte prin creearea tainei sfintei ­spovedanii, care împlineşte în ea atât o taină a unei mărturisiri, cât şi o taină a căinţei.

Mărturisirea fără căinţă nu are cum să aibă rod pentru că trebuie să fie atât căinţa de faţă, cât şi mărturisirea faptelor de a fi învins diavolul acesta al ru­şinii, mărturisind. Deci, problema mea care este? Când vreau să mă curăţ, vin la Dumnezeu, iar duhovnicul îmi este catalizator. Deci duhovnicul este păr­taş la reacţie, fără el reacţia nu poate să aibă loc. Aflaţi mai multe »

Nevoinţele şi viaţa Cuviosului Părintelui nostru Sava cel Sfinţit


Clik pe Sfanta Icoana

CORUL PSALTIC SFANTUL IOAN CUCUZEL - colinde

miercuri, 4 decembrie 2013

Filmul pentru miercuri seara - Golgota Basarabiei

„Cine nu are memoria istoriei, riscă sa o repete", spunea filozoful și scriitorul american George Santayana. Fiind realizat în memoria tuturor victimelor știute și neștiute ale regimului totalitar comunist din Moldova și din fosta Uniune Sovietică, filmul „Golgota Basarabiei" scoate la iveală cele mai oribile crime savîrșite de către regimul totalitar comunist: teroarea politică, represiunile și deportările în masă, foametea organizată, colectivizarea forțată a gospodariilor țărănești, devastarea și profanarea bisericilor și mănăstirilor, distrugerea culturii și a patrimoniului național, acțiunile de alterare a conștiinței naționale, impunerea unei limbi artificiale și a unei identități contrafacute ideologic etc.

Colo sus în vremea 'ceea

Pomenirea Părintelui nostru Ioan Damaschin


Clik pe Sfânta Icoană

marți, 3 decembrie 2013

„Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele”

din “Daruind vei dobandi”
Nicolae Steinhardt
Editura Manastirii Rohia

PREDICĂ LA DUMINICA A IV-A DIN POSTUL MARE

Rânduiala tipicului bisericesc prevede că în această a patra Duminică a marelui Post să fie citite Pericopele de la Matei 4, 25-5, 1-12 şi Marcu 9, 17-23.
Cer voie să mă opresc în acest scurt cuvânt de învăţătură asupra referatului din Evanghelia Sfântului Marcu, depăşind însă textul prescris cu încă un verset, al 24-lea. Pentru că tocmai el mi se pare esenţial şi de natură a ne permite să dezvăluim, în parte, misterul credinţei, care va constitui însăşi tema vorbirii noastre de astăzi.
Credinţa, aşa cum reiese din numeroase locuri ale Sfintei Scripturi şi din exegezele principalilor ei comentatori, ni se prezintă ca un mister şi un paradox. Ca pe un mister şi ca pe un paradox ne este înfăţişat actul de credinţă – mai acut şi mai tainic decât oriunde altundeva – la Marcu 9, 24. Căci răspunsul tatălui la mustrarea Domnului (i s-a atras atenţia că acelui ce crede toate îi sunt cu putinţă): „Cred, Doamne! Ajută necredinţei mele” nu pare mai puţin contradictoriu şi indescifrabil decât „problema încuietoare”, cunoscută în logică drept paradoxul cretanului. Toţi cretanii sunt mincinoşi este premisa de la care se porneşte; o afirmă un cretan. Dar de vreme ce este cretan, înseamnă că şi el minte şi că – prin urmare – afirmaţia sa nu este adevărată, altfel spus, nu toţi cretanii sunt mincinoşi. Dacă însă cretanul căruia i se pune întrebarea: cu adevărat sunt toţi cretanii mincinoşi? dă un răspuns negativ, ce deducem? Că, fiind şi el mincinos ca toţi cretanii, răspunsul lui negativ înseamnă că de fapt cretanii toţi rostesc neapărat neadevăruri. Descurcă-se cine poate! Aflaţi mai multe »

Limbile sa salte

Cuviosul Părinte Sava


Clik pe Sfânta Icoană

luni, 2 decembrie 2013

Pătimirea Sfintei Muceniţe Miropia


Clik pe Sfânta Icoană

D-auzi gazda

Despre aprofundarea şi citirea Sfintei Scripturi. (43) -- Introducere la Cartea Profetului Naum

Fericitul Ieronim gândea că numele de Naum (Nahum), care înseamnă „mângâiere“, i-ar fi fost anume rânduit omului care avea să-şi mângâie compatrioţii cu prevestirea căderii Ninivei.

E greu de ştiut dacă şi în ce măsură a izbutit profetul să consoleze, dar e cert că singurul obiectiv al cărţii sale este capitala Asiriei, simbol al opresiunii seculare pe care acest imperiu a exercitat-o asupra poporului evreu; e de ajuns să ne amintim că, în 721 (722) î. H., Sargon al II-lea cucerise Samaria, deportase majoritatea populaţiei şi prefăcuse regatul Israel în provincie asiriană, sub numele de Samerina; amintire dureroasă, ca o rană veşnic deschisă în sufletul unui popor pe care altădată îl cârmuise David, rană care hrănea resentimente vecine cu şovinismul.

Reţete de post - (felul 1, felul 2 și desert)

Mancare de fasole uscata

Ingrediente: 500 g fasole alba, uscata, doua cepe, doi morcovi, o telina mica, o radacina de patrunjel, doi ardei, o lingura de bulion, sare, ulei, boia dulce, piper. 
Mod de preparare: fasolea se alege si se lasa la inmuiat de seara pana dimineata, apoi se pune la fiert. Dupa cateva clocote se schimba apa, apoi se repeta operatiunea. Ceapa, morcovul, radacina de patrunjel, telina, ardeiul se toaca marunt si se calesc in ulei, cu sare, piper, boia de ardei si patrunjel tocat fin. Dupa ce s-au inabusit, se pun la fiert peste fasole. Cand sunt aproape gata se adauga bulionul si se mai lasa pe foc 5-10 minute.

duminică, 1 decembrie 2013

Cuvant ortodox - Anul II, Nr. 9 (62),25 noiembrie - 01 decembrie 2013

Trei crai de la rasarit

Iubirea faţă de Dumnezeu şi de aproapele - lumina vieţii creştine

Duminica a XV-a după Rusalii (Porunca cea mai mare din lege) Matei 22, 35-46

Sfânta Evanghelie din Duminica a XV-a după Rusalii este Evanghelia poruncii celei mai mari, şi anume porunca iubirii.

Se ştie că în Vechiul Testament erau multe porunci, multe reglementări ale vieţii omului credincios, la care s-au adăugat şi foarte multe prescripţii ale tradiţiei iudaice. Când un învăţător de lege, cu gândul de a ispiti pe Iisus, deci nu din dorinţa sinceră de a învăţa ceva, L-a întrebat: 'care este cea mai mare poruncă în lege?'

Viaţa Sfîntului şi Dreptului Filaret cel Milostiv


Clik pe Sfânta Icoană