"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

marți, 25 februarie 2014

Catehism creștin ortodox ( 39 )

 93. Dacă Dumnezeu este Duh, de ce în Sfânta Scriptură se vorbeşte despre inima, ochii, urechile, mâinile lui Dumnezeu?
Sfânta Scriptură ţine seamă de firea limbii omeneşti, adică de felul ei de a-şi arăta gândurile.
Cuvintele de mai sus nu înfăţişează organe trupeşti, asemenea celor omeneşti, ci anumite puteri ale lui Dumnezeu. Astfel, inima arată bunătatea şi iubirea lui Dumnezeu, ochii şi urechile arată atotştiinţa Lui, iar mâinile, atotputernicia Lui. După cum figura lui Dumnezeu nu poate fi zugrăvită în mintea noastră, tot aşa nu poate fi vorba de organe trupeşti ale lui Dumnezeu, căci după cuvântul unui Părinte al Bisericii: «El aude fără urechi, vorbeşte fără gură, lucrează fără mâini, vede fără ochi». 

 94. Dacă Dumnezeu este atotprezent de ce se spuse în Sfânta Scriptură că El este în ceruri sau în Biserică? 

Dumnezeu este atotprezent; dacă se zice că El este în mod deosebit în ceruri, este pentru că prezenţa Lui e mai vădită fiinţelor spirituale şi cerul închipie sfinţenia; dacă se vorbeşte de prezenţa Lui deosebită în Biserică, este pentru că, mai ales în Biserică împarte El, prin Sfintele Taine, harul Său Sfinţilor. 

95. Pentru ce numim, în articolul I din Simbolul Credinţei, pe Dumnezeu, «Tatăl»? 
Dumnezeu este unul după fiinţă Lui. Descoperirea dumnezeiască ne învaţă, însă, că acest Dumnezeu, unul după fiinţă, este în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. Aceste trei persoane sau ipostasuri dumnezeieşti alcătuiesc Sfânta Treime, taină de nepătruns de mintea omenească şi împărtăşită nouă prin Descoperirea dumnezeiască. 
Cuvântul «Tatăl» din Simbolul Credinţei, ne arată prima persoană a Sfintei Treimi. El arată însă şi legatura filială pe care noi, credincioşii, o avem cu El, căci El este «Tatăl nostru», aşa cum spunem la începutul Rugăciunii Domneşti. 

96. Se vorbeşte în Sfânta Scriptură despre aceste trei persoane sau ipostase ale singurului Dumnezeu?
 În Sfânta Scriptură se vorbeşte în multe locuri despre cele trei persoane sau ipostasuri ale Dumnezeirii. Pomenim numai câteva: În Vechiul Testament, Dumnezeu-Tatăl se adresează celorlalte persoane ale Sfintei Treimi: «Să facem om după chipul nostru şi după asemănare» (Facere 1:26).
 În vedenia lui Isaia, îngerii «strigau unul către altul şi ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, plin este tot pământul de mărirea Lui» (Isaia 6:3).
 În Noul Testament, cu prilejul Botezului Domnului nostru Iisus Hristos, s-au arătat toate cele trei persoane ale Sfintei Treimi: Tatăl, arătand lumii pe Fiul şi Binecuvântându-L, Fiul primind botezul de la Ioan, iar Sfântul Duh coborând asupra Fiului, în chip de porumbel (Matei 3:16-17 Luca 3:21-22; Ioan 1:32; 17:25-26). Trimiţind pe Sfinţii Apostoli la propovăduire, Mântuitorul le spune: «Drept aceea, mergând învăţaţi 50 toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sf Duh» (Matei 28:19). 

97. Sfânta Tradiţie mărturiseşte existenţa Sfintei Treimi? 
Tradiţia primelor trei veacuri mărturiseşte fără şovăială credinţa în existenţa Sfintei Treimi. Au mărturisit cu caldură despre Sfânta Treime: Sfântul Clement Romanul, Sfântul Ignatie, Sfântul Policarp, Aristide, Sfântul Justin, Atenagora, Sfântul Teofil al Antiohiei, Sfântul Irineu, Clement Alexandrinul, Origen, Tertulian, Novaţian. Sfinţii Parinţi ai veacurilor IV şi V s-au rezemat neîntrerupt pe această tradiţie, în toiul luptelor lor, contra arianismului. Se pot cita în această privinţă, mai ales Sfântul Atanasie, Sfântul Epifanie, Sfântul Ilarie şi Fericitul Augustin. «În unitatea firii sunt trei persoane», zice Tertulian. «O singură Dumnezeire şi un singur Dumnezeu în trei ipostasuri», declară Sfânta Atanasie. 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dorim ca acest blog să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ. Nerespectarea acestei minime rugăminţi va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii. Vă mulţumim anticipat!