"Preotul e tot om, dintre oameni. Vă mai mângâie, vă mai mustră, însă voi nu trebuie să vă supărați.Primiți, deci, pe preoți!
Căutați-i nu numai când vă merge rău în casă! Dacă vreți să nu aveți păcate multe și să nu ziceți mult, cât mai des să vă spovediți."
(Pr. Ioanichie Bălan)
)

Postare prezentată

Corabia - Duminica a IX-a după Rusalii

vineri, 20 noiembrie 2015

PARACLIS LA INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI


Rugăciunile începătoareTroparul 

Astăzi, înainte-însemnare a bunăvoinţei lui Dumnezeu şi propovăduirea mântuirii oamenilor, în Biserica lui Dumnezeu, luminat Fecioara se arată şi pe Hristos tuturor mai înainte Îl vesteşte. Acesteia şi noi cu mare glas să-i strigăm: Bucură-te, plinirea rânduielii Ziditorului.

Slava... Si acum... asemenea:
Nu vom tacea, de Dumnezeu Nascatoare, a spune pururea puterea ta noi, nevrednicii, ca de nu ai fi stat tu inainte rugandu-te, cine ne-ar fi scapat pe noi de atatea primejdii, sau cine ne-ar fi pazit pe noi pana acum slobozi ? Noi de la tine, Stapana, nu ne vom departa, ca tu mantuiesti pe robii tai pururea din toate nevoile.

Psalmul 50

Canonul 
Cântarea I
Pe Faraon, cel ce se purta în car, l-a cufundat toiagul lui ,,Moise, cel ce a făcut minuni oarecând, în chipul Crucii lovind şi despărţind marea şi pe Israel fugăritul şi mergătorul pedestru l-a izbăvit; pe cel ce cântă cântare lui Dumnezeu”.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Veniţi să deschidem uşa templului sufletului nostru şi să primim pe Ceea Ce astăzi ca o făclie este purtată de mâinile arhiereşti şi aşezată în Sfânta Sfintelor spre luminarea lumii, veniţi să ne alăturăm cetei îngereşti şi să aducem cântare de laudă Sălaşului Luminii, Laudei fecioriei, Împărătesei preaslăvite a întregii zidiri.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cu gânduri smerite să ne apropiem de Prunca Cea dumnezeiască, de Rodul rugăciunii stăruitoare a drepţilor, de Preacurata Fecioară Maria Care astăzi prin Duhul Se logodeşte Tatălui ca să poarte în pântecele Său pe Fiul Cel mai înainte de început, pe Cel Ce pune început mântuirii neamului omenesc, ridicând osânda morţii.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Fecioarele în jurul Celei fără de prihană se veselesc, iar Aceasta cu neîncetată rugăciune îşi presară calea către Împăratul luminilor, pe Care Îl şi roagă pentru mântuirea lumii.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Numai Tu Singură Te-ai învrednicit a purta în braţele Tale pe Raza slavei Tatălui, Care luminează pe toţi cu înţelepciunea, alungând întunericul patimilor.

Cântarea a III-a

,, Tu eşti tăria mea, Doamne, Tu şi puterea mea, Tu, Dumnezeul meu, Tu bucuria mea, Cel Ce n-ai lăsat sânurile părinteşti şi a noastră sărăcie ai cercetat-o. Pentru aceasta, cu profetul Avacum, strig către Tine: Slavă puterii Tale, iubitorule de oameni.”  

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Lacrimile drepţilor au rodit pe Rodul mângâierii, pe Cea care avea să nască pe Rodul mântuirii Care a ridicat blestemul gustării din rodul morţii.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Alai îngeresc şi omenesc s-au adunat întru însoţirea Cortului lui Dumnezeu, Cel Care Se găteşte spre odihna Celui de pe scaunul heruvimilor.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Treptele templului le urcă Fecioara cu uşurinţă, însufleţită fiind de dorul cel dumnezeiesc, cu care întraripează şi inimile celor ce îi slujesc Ei cu credinţă întru rugăciune.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Născut-ai pe Cel fără de ani sub ani şi viaţă veşnică ai dăruit celor ce Te cinstesc pe Tine, prin mijlocirea Ta cea de toată vremea către Părintele milostivirilor.

Apoi aceste stihiri:
Blestemul morţii s-a dezlegat, când pântecele Anei s-a dezlegat de legătura nerodirii, iar noi, punându-ne nădejdea în rugăciunile Tale, Preacurată, biruim blestemul osândirii.

Maica Vieţii, numai Tu Te-ai învrednicit a naşte pe Izvorul vieţii, pe Care roagă-L să ne reverse şi nouă apele îndurărilor Sale . 

Sedealna

Cu ale Tale neîncetate mijlociri scoate-ne pe noi din primejdii şi către calea vieţii celei veşnice îndreptează paşii sufletului nostru, Maică Fecioară, Mângâierea celor din Adam şi Bucuria Evei.

Cântarea a IV-a
,, Nepăzind poruncile Tale Stăpâne, cu mintea mea intrând în patimile desfătărilor, am fost golit de har şi pentru răni zac gol; ci mă rog Ţie, Mântuitorule, mântuieşte-mă !”.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Astăzi Cerul cel înţelegător al Soarelui dreptăţii merge în templul Domnului în aşteptarea Luminii Celei mai înainte de lumină. Care să lumineze lumea cea cuprinsă de negura păcatelor.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Stâlpul fecioriei merge să se aşeze în templu şi să slobozească multe inimi din întristare, prin naşterea Sprijinitorului lumii, Cel Ce cu puterea Crucii a dărâmat templele idoleşti.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Ana nu se mai tânguieşte şi Ioachim a dat jos vălul întristării, căci Rodul bucuriei S-a născut şi merge să se aducă jertfă Celui Ce va preface durerea lui Adam în bucurie.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Astăzi să mergem să întâmpinăm pe Cortul ceresc, Care aşteaptă sosirea Arhiereului Celui Mare, a lui Hristos, Mântuirea şi Nădejdea credincioşilor.

Cântarea a V-a

       ,, Căutând cu ochiul Tău cel neadormit , milostiveşte-Te spre mine, cel cuprins de dormitarea trândăviei, şi care slujesc somnului desfătărilor în patul patimilor; Cel Ce ţi-ai plecat capul pe Cruce şi Te-ai trezit de bunăvoie, micşorând Hristoase, noaptea păcatului, Cel Ce eşti lumina dreptăţii”.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Primeşte Sfinte Zaharia, pe Oglinda Treimii, pe Cea Care va purta pe Adâncul îndurărilor spre ridicarea poporului din adâncul pierzării.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

 În templu merge să fie aşezată Minunea rugăciunii, Cea Care a răsărit din mulţimea lacrimilor de umilinţă a maicii sale spre a naşte pe Izvorul milostivirii.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Făgăduinţa părinţilor astăzi se plineşte şi Rodul rugăciunii se duce în templul cel dăruit pentru rugăciune, ca să scoată lumea din întristarea osândirii.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Din valurile păcatelor scoate-ne pe noi, cei ce am alunecat cumplit, şi mă ridică la înălţimea pocăinţei.

Cântarea a VI-a

        Rugăciunea mea voi vărsa către Domnul şi Lui voi spune mâhnirile mele; că sufletul meu s-a umplut de răutăţi şi viaţa mea s-a apropiat de iad. Dar ca Iona mă rog: Dumnezeule, din stricăciune scoate-mă.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

În Sfânta Sfintelor a fost aşezată Vistieria lui Dumnezeu, Cea prin Care a răsărit în lume Bogăţia mântuirii tuturor şi inimile părinţilor s-au umplut de bucurie.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Ploaia rugăciunii drepţilor a făcut sp răsară Crinul fecioriei, Ceea ce cu mireasma darurilor Sale a depărtat mirosul greu al păcatelor noastre.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Ana saltă şi veseleşte şi Ioachim merge cu bucurie să ducă Domnului pe Rodul ostenelilor şi lacrimilor lor, pentru ale Cărui rugăciuni miluieşte-ne pe noi, Doamne.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Capul şarpelui ai zdrobit cu puterea rugăciunii Tale şi pe noi din primejdia morţii veşnice ne-ai scos prin naşterea Ta binecuvântată.

Apoi aceste stihiri:
O, minune, sterpiciunea se face născătoare de Rodul fecioriei şi fecioria născătoare de Dumnezeu, ca şi sufletele noastre prin alipirea de virtuţi să se facă născător de roadele curăţiei.
Preacurată, care, prin cuvânt, negrăit ai născut pe Cuvântul în zilele cele mai de apoi, roagă-te Lui, ca Una Ce ai îndrăznire de Maică.

Condacul
Preacurată biserica Mântuitorului, cămara cea de mult preţ şi Fecioara, sfinţită vistierie a slavei lui Dumnezeu, astăzi se aduce în casa Domnului, împreună aducând darul Duhului lui Dumnezeu; pe care o laudă îngerii lui Dumnezeu: Acesta este cortul cel ceresc.

Prochimenul :

Evanghelia

Stih: Miluieste-ma, Dumnezeule...

Slavă... glas 2:

Pentru rugăciunile Apostolilor Tăi, Milostive, curaţeşte mulţimea greşelilor noastre.

Şi acum...

Pentru rugaciunile Nascatoarei de Dumnezeu, Milostive, curateste multimea gresalelor noastre.

Stihira
Stih: Miluieste-ne, Dumnezeule, dupa mare mila Ta si dupa multimea indurarilor Tale curateste faradelegile noastre.
Focul cel fecioresc se aşează în Sfânta Sfintelor şi aprinde şi doririle serafimilor spre şi mai înalte culmi ale cunoştinţei de Dumnezeu.

Mantuieste, Dumnezeule, poporul Tau si binecuvinteaza mostenirea Ta, cerceteaza lumea Ta cu mila si cu indurari, inalta fruntea crestinilor ortodocsi si trimite peste noi milele Tale cele bogate; pentru rugaciunile Preacuratei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria; cu puterea cinstitei si de viata facatoarei Cruci; cu ocrotirile cinstitelor, cerestilor netrupesti Puteri; pentru rugaciunile cinstitului, maritului Prooroc, Inaintemergatorului si Botezatorului Ioan; ale Sfintilor, maritilor si intru tot laudatilor Apostoli; ale tuturor sfintilor sfintitilor ierarhi; ale sfintilor, maritilor si bunilor biruitori mucenici; ale preacuviosilor si de Dumnezeu purtatorilor Parintilor nostri, ale Sfintilor (N), a caror pomenire o savarsim, ale sfintilor si dreptilor dumnezeiesti Parinti Ioachim si Ana si pentru ale tuturor sfintilor; rugamu-ne, Mult-milostive Doamne, auzi-ne pe noi pacatosii, care ne rugam Tie, si ne miluieste pe noi.
Doamne, miluieste (de 12 ori).

Cântarea a VII-a

        Chipului celui de aur neînchinându-se tinerii lui Avraam, s-au lămurit ca aurul în topitoare; că, în cuptorul cel de foc, ca într-o cămară luminată, dănţuiau, cântând: Binecuvântat eşti, Dumnezeul părinţilor noştri ! ”.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cel rău se tânguieşte, văzând pe Cea fără prihană mergând către arhiereul lui Hristos, ca să fie aşezată în Sfânta Sfintelor spore izbăvirea lumii din blestem.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Cine va număra mulţimea îndurărilor Tale Stăpână, prin care noi, cei căzuţi în păcat de mulkte ori am aflat ridicare prin mijlocirea Ta, a Celei ce ai ridicat neamul omenesc din stricăciunea păcatului.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Treptele pocăinţei ajută-mă să le urc, Tu, Ceea Ce treptele desăvârşirii ai suit fără ajutor omenesc, ci toată nădejdea Ţi-ai pus în puterea cea dumnezeiască.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Lanţul cel greu al păcatului ridică-l de deasupra mea şi mă învaţă a lucra cele spre buna plăcere a Stăpânului.

Cântarea a VIII-a
,, Văzându-Te soarele întins pe Cruce, şi-a strând razele şi tot pământul s-a clătinat cu cutremur, Împărate al tuturor, văzându-Te de voie pătimind, Cel Ce eşti din fire nepătimitor. Pentru aceasta, Te rog Hristoase: Tămăduieşte ca un doctor patimile sufletului meu !”.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Părinţii Tăi foarte s-au veselit când Te-au adus jertfă pe tine la templul Domnului, ei, cei ce de multe ori cu întristare veneau să aducă jertfe, gândindu-se la blestemul nerodirii Anei.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Arată inima mea aducătoare de roadele rugăciunii şi de gândurile umilinţei, ca să nu fiu eu aruncat în focul cel veşnic.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Veseleşte-Te, Preacurată, Ceea Ce ai fost aşezată în Sfânta Sfintelor ca să luminezi toată lumea cu a Ta rugăciune şi să întorci la Dsumnezeu neamurile cele rătăcite în întunericul neştiinţei.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Pleacă urechea Ta şi auzi suspinurile inimilor noastre, păzindu-ne de viforul multor ispite, ca Una Ce ai fost dăruită grabnică ajutătoare neamului omenesc.

Cântarea a IX-a
Eva adică, prin păcatul neascultării, blestem înăuntru a adus, iar Tu Fecioară de Dumnezeu Născătoare, prin odrasla purtării în pântece, lumii binecuvântare ai înflorit; pentru aceasta toţi Te slăvim.
Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Astăzi Rodul lui Ioachim şi al Anei se aduce în templu spre a trimite raze de rugăciune către Soarele dreptăţii, Cel Ce a gătit Lui cer înţelegător pe Cea fără prihană.

Stih: Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluieşte-ne pe noi.

Dăruieşte-ne cununa rugăciunilor Tale ca Una Ce ai fost aleasă a fi templu Împăratului Celui veşnic, Celui Ce ne dăruieşte nouă prin Tine mulţimea îndurărilor Sale.

Stih: Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh.

Alai de fecioare înconjoară pe cea mai mare între fecioare, pe Sălaşul Luminii, Care în Sfânta Sfintelor S-a aşezat din rânduială dumnezeiască.

Stih: Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Fiind Tu păzitoare nebiruită a fecioarelor, pe acestea le împodobeşte cu darurile Tale cele bogate, iar nouă, nevrednicilor Tăi robi, ne ajută în toate nevoile cu milostivirea Ta.

Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, Născătoare de Dumnezeu, Cea pururea fericită şi prea nevinovată şi Maica Dumnezeului nostru. Ceea Ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii, Care fără stricăciune pe Dumnezeu Cuvântul ai născut, pe Tine, Cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, Te mărim.

Bucură-te, Cortul preasfinţit al Împăratului luminii, Rodul Cel preacinstit al rugăciunii drepţilor, Flacăra dragostei dumnezeieşti înfricoşătoare şi serafimilor, Vasul de aur întru Care se păstrează comoara darurilor cereşti, nu înceta a ne sprijini pe noi a urca scara rugăciunii spre dobândirea mântuirii.
Plângerea drepţilor a încetat şi soarele bucuriei a răsărit, căci Fecioara Cea fără prihană merge în templu ca să Se gătească a primi pe Soarele dreptăţii, Cel Ce luminează pe toţi cu razele darurilor Sale bogate.
Veniţi popoarelor să ne adunăm cu cântări şi să vedem gânditor cu ochii minţii pe Mireasa Cea preadorită a Tatălui, pe Palatul Cuvântului şi Vistieria darurilor Duhului, pe Ceea Ce prin naşterea Sa va izbăvi omenirea din blestemul păcatului.
De mâinile arhiereşti este purtată Maica Arhiereului Celui Mare şi hrană îngerească primeşte Cea Care este slava serafimilor, cu ale Cărei rugăciuni mântuieşte Doamne, sufletele nevrednicilor robilor Tăi.
Asăzi se deschide poarta mântuirii, căci uşa templului s-a deschis să primească pe Maica Dumnezeului Celui Preaînalt, Cel Ce pe scaun de heruvimi stând, nu S-a ruşinat a încăpea în preacuratul pântece fecioresc.
Veseliţi-vă, Părinţi binecuvântaţi, căci Rodul rugăciunii voastre L-aţi adus în templu, ca să aducă roadele rugăciunii ca un finic veşnic roditor, pentru ridicarea blestemului mâinii neînfrânate a lui Adam.
Cetele puterilor netrupeşti, cu Botezătorul, cu Apostolii lui Hristos şi cu Născătoarea de Dumnezeu Maria, faceţi rugăciune ca să ne mântuim, cel ce a cules rodul morţii.

Sfinte Dumnezeule...Preasfanta Treime...Tatal nostru...


Cea fără prihană între femei este dusă din pruncie să slujească Domnului, ca o mieluşea nevinovată, şi cu rugăciunea se hrăneşte şi ocrotirea îngerului primeşte Cea mai presus de serafimi, spre mântuirea neamului omenesc.


În templu Domnului a intrat Fecioara, lăsând casa părinţilor Ei, şi hrană din mână îngerească primeşte Cea Care va purta în braţe pe Cel fără de ani Care poartă toată zidirea în palma Sa.

Stăpână, primeşte rugăciunile robilor Tăi şi ne izbaveşte pe noi de toată nevoia şi necazul.
Toata nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, pazeste-mă sub sfânt acoperământul Tău.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Dorim ca acest blog să fie un spaţiu al discuţiilor civilizate, al comentariilor de bun simţ. Nerespectarea acestei minime rugăminţi va duce la ştergerea comentariilor, fără avertisment şi fără explicaţii. Vă mulţumim anticipat!